در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا طراحی سایت را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که طراحی سایت را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند طراحی سایت را بصورت مبتدی و حدود ۳۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند طراحی سایت را بصورت متوسط و حدود ۳۲ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند طراحی سایت را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۴%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۲۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۸%
زن بیش از ۱۰۰ عضو ۳۲%
کاربران منتخب