رامین رنجبر

رامین رنجبر

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه اردکان
تحصیلات
دانشگاه اردکان
۱۳۹۶ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
مهارت ها
توضیحات