در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا بورس اوراق بهادار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که بورس اوراق بهادار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند بورس اوراق بهادار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۶%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۳%
زن بیش از ۱۰ عضو ۲۷%
کاربران منتخب