سعید فرهنگ

سعید فرهنگ

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۴ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آذرآبادگان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات