میلاد امیرزاده

میلاد امیرزاده

کارشناسی ارشد برنامه نویسی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
برنامه نویس ارشد
پرواز
کارشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی علوم کامپیوتر
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
برنامه نویس ارشد
پرواز
پروژه‌ها
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات