سبحان رضایتی

سبحان رضایتی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

۱ارتباط ۱مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۱ اکنون
کارشناسی ارشد شیمی آلی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات