شاهبن جوان بخت

شاهبن جوان بخت

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مهر آستان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات