در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضا رایانه کار را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که رایانه کار را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند رایانه کار را بصورت مبتدی و حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند رایانه کار را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که بیش از ۵۰۰ نفر هستند رایانه کار را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱%
متوسط بیش از ۱۰۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۵۰۰ عضو ۳۷%
حرفه‌ای بیش از ۵۰۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰۰ عضو ۵۵%
زن بیش از ۵۰۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب