علی خانبیکی

علی خانبیکی

کارشناسی مدیریت دولتی

۳ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
دفترداری ورانندگی
جهادکشاورزی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۴ - ۱۳۸۷
کارشناسی مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
کامپیوتر    icdlدرجه دوم
۱۳۸۳
کامپیوتر icdlدرجه دوم
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
دفترداری ورانندگی
جهادکشاورزی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات