تست تست

تست تست

تست تست

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
تست
تست
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
تست
تست
تست تست تست تست تست تست تست
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
تست
درجه کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد اسلامی ملایر
توضیحات
تست تست تست تست تست تست تست