فاطمه کریمیان

فاطمه کریمیان

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی

۲ارتباط ۲مهارت
کرمان | شهر بابک
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات