محمد قاسمپور

محمد قاسمپور

کارشناسی برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | آذرشهر
استاد ارشد
نما چوب نارون
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هراز
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
استاد ارشد
نما چوب نارون
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات