در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۵۰ نفر از اعضا نقاشی و تزِینات را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نقاشی و تزِینات را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت مبتدی و حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت متوسط و حدود ۴۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند نقاشی و تزِینات را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۵%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۴۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۳۲%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۶۸%
کاربران منتخب