مهرنوش جنیدی

مهرنوش جنیدی

کارشناسی ارشد فیزیک جامد

۱۵ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد فیزیک
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات