مصطفی مهرابی

مصطفی مهرابی

مهندس عمران

۱ارتباط ۱مهارت
فارس | شیراز
ناظر پل کابلی ولی عصر
اردام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
ناظر پل کابلی ولی عصر
اردام
۱۳۸۳ - ۱۳۹۴
مسول شعبه
ازمایشگاه مکانیک خاک وزارت راه و شهر سازی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات