مهرداد نعمتی زینالو

مهرداد نعمتی زینالو

کارشناسی عمران

۱۳۹ارتباط ۶مهارت
گلستان | گرگان
ناظر پروژه
شرکت مهندسین مشاور آرشکو
کارشناسی دانشگاه ارومیه
تحصیلات
دانشگاه ارومیه
۱۳۷۶ - ۱۳۸۱
کارشناسی مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
۱۳۶۹ - ۱۳۷۱
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
تجارب کاری
۱۳۹۷ اکنون
ناظر پروژه
شرکت مهندسین مشاور آرشکو
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا بندر
پروژه دیوار پیرامونی بندر امیرآباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
سرناظر
مهندسین تهران برکلی
پروژه احداث پنج پست اسکله در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
۱۳۸۳ - ۱۳۹۲
سر ناظر
مهندسین مشاور دریا سازه
1- پروژه احداث موج شکن بندر صیادی جزیره لاوان
2- پروژه احداث موج شکن،لایروبی حوضچه،احداث اسکله صیادی و محوطه سازی و احداث ساختمانهای پشتیبانی بندر صیادی کوهستک
3-پروژه احداث دیوار حفاظت ساحلی غربی منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
۱۳۸۲ - ۱۳۸۳
طراحی وتهیه نقشه های واحد گاوداری صنعتی
تکنام گلستان
۱۳۸۲ - ۱۳۸۲
سرپرست کارگاه
ریشه بتن
ایستگاه پمپاژ آب
۱۳۷۴ - ۱۳۸۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
۱۳۷۲ - ۱۳۷۴
نقشه بردار
اداره مهندسی نیروی هوایی ارتش
خدمت نظام وظیفه
۱۳۷۱ - ۱۳۷۲
نقشه بردار
نقشه برداری شهری بصورت موردی
مهارت ها
| ۷۳نفر
Farzaneh Bazziمحمد شالوعلی آقایاریمحمود علی پورمجید ناصری
| ۷۱نفر
Farzaneh Bazziمحمد شالوعلی آقایاریمحمود علی پورمجید ناصری
| ۶۸نفر
Farzaneh Bazziمحمد شالوعلی آقایاریمحمود علی پورمجید ناصری
| ۶۳نفر
Farzaneh Bazziمحمد شالوعلی آقایاریمحمود علی پورمجید ناصری
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات