یونس رضایی

یونس رضایی

کارشناسی مهندسی برق صنعتی

۱ارتباط ۱مهارت
مرکزی | تفرش
تکنسین برق
آوند لفاف پگاه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی برق صنعتی
دانشگاه فنی حرفه ای اراک
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کاردانی مهندسی برق قدرت
مدارک و گواهی‌نامه ها
برنامه نویسی plc
برنامه نویسی plc
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
فن ورز شبکه هوایی
فن ورز شبکه هوایی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
طراحی مدارات صنعتی
طراحی مدارات صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
طراحی روشنایی معابر
طراحی روشنایی معابر
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تکنسین برق
آوند لفاف پگاه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
طراحی روشنایی
درجه کارشناسی مهندسی برق صنعتی از دانشگاه آزاد اسلامی تفرش
توضیحات