در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا برقکار صنعتی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که برقکار صنعتی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند برقکار صنعتی را بصورت مبتدی و حدود ۳۴ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند برقکار صنعتی را بصورت متوسط و حدود ۴۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند برقکار صنعتی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۳%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۲۳%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۴%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۴۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱%
کاربران منتخب