هیوا مظفری

هیوا مظفری

کارشناسی ارشد اقتصاد

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | روانسر
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد اقتصاد
توضیحات