امین تهامی

امین تهامی

کارشناسی IT سایر گرایش ها

۷ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات