مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول

مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول

Center of Applied Science and Technology Dezful

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
دزفول
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 6 درصد از البرز، 6 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۸%
۸۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی دزفول در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی معماری مرمت ابنیه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی فناوری اطلاعات و ارتباطات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کاردانی مهندسی کشاورزی علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی دامپروری پرورش طیور
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %