اسماعیل عنانی صیدان

اسماعیل عنانی صیدان

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات