سهیلا مظفری

سهیلا مظفری

کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
بخش پشتیبانی
پیشگامان پویا
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی جغرافیا
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
بخش پشتیبانی
پیشگامان پویا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات