الهام شهرامی فر

الهام شهرامی فر

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۲ارتباط ۲مهارت
مازندران | عباس آباد
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدرس دانشگاه
دانشگاه آزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات