دانشگاه ارومیه

دانشگاه ارومیه

Urmia University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
ارومیه
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۹ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۱%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از آذربایجان غربی، 13 درصد از تهران، 9 درصد از آذربایجان شرقی، 7 درصد از کردستان، 6 درصد از البرز، 5 درصد از اردبیل، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان غربی
بیش از ۵۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۱۳%
۱۳%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کردستان
بیش از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۶%
۱۶%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه ارومیه در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۲%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۷%
۸۷ %