علی سلامی

علی سلامی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات