در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا CCNP را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CCNP را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CCNP را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CCNP را بصورت متوسط و حدود ۴۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند CCNP را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۴۶%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۹۲%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۸%
کاربران منتخب