مسلم رضایی

مسلم رضایی

نمایندگی فن آواکارت در شهرستان لامرد و مهر

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | اسیر
سرپرست سرویس فنی
مجتمع المینیوم جنوب
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
دانشگاه آزاد اسلامی لامرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۷
hse
جهاد دانشگاهی لامرد
۱۳۹۰
رایانه کار درجه ۱-۲
رز رایانه گله دار
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
سرپرست سرویس فنی
مجتمع المینیوم جنوب
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات