دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی لامرد

Islamic Azad University of Lamrd

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
لامرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لامرد در آرمانگر عضو هستند که ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لامرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از فارس، 26 درصد از بوشهر، 17 درصد از هرمزگان، 4 درصد از تهران، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی لامرد در آرمانگر عضو هستند که ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۲%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۱%
۴۱ %