محمد حسن زاده

محمد حسن زاده

کاردانی مهندسی مکانیک خودرو

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اسفراین
۱۳۹۵ اکنون
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
مدارک و گواهی‌نامه ها
مکانیک خودرو
۱۳۹۴
مکانیک خودرو
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
گواهی مهارت مکانیک خودرو
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات