در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مکانیک خودرو را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مکانیک خودرو را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند مکانیک خودرو را بصورت مبتدی و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مکانیک خودرو را بصورت متوسط و حدود ۳۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مکانیک خودرو را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط بیش از ۱۰ عضو ۲۳%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۳۸%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۹۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱%
کاربران منتخب