سحر آرین فر

سحر آرین فر

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد
۱۳۹۲ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات