مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد

مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد

Center of Applied Science and Technology Shahrekord

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
چهارمحال و بختیاری
شهر
شهرکرد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از چهارمحال و بختیاری، 16 درصد از اصفهان، 4 درصد از فارس، 4 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
چهارمحال و بختیاری
بیش از ۱۰ نفر
۷۶%
۷۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی شهرکرد در آرمانگر عضو هستند که ۷۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مدیریت سایر گرایشها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آسیب شناسی اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم ارتباطات روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مددکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری طراحی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴ %