میثم اصفهانی

میثم اصفهانی

کاردانی گرافیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
کاردانی دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کاردانی گرافیک
توضیحات