مرضیه نظری

مرضیه نظری

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | بندرعباس
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۵۷۰ اکنون
توضیحات