Seyyed Ali Hosseynienik

Seyyed Ali Hosseynienik

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۲مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خراسان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
دوره ۱۸ماهه برق صنعتی
۱۳۸۶
دوره ۱۸ماهه برق صنعتی
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
مهارت ها
توضیحات