محمد ابویی

محمد ابویی

کارشناسی مدیریت بازاریابی

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی مدیریت بازاریابی
توضیحات