سعید رضایی ده مجنونی

سعید رضایی ده مجنونی

تحویلدار بانک

۱۷ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
تحویلدار
بانک تجارت
کارشناسی دانشگاه رازی
تحصیلات
دانشگاه رازی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
تحویلدار
بانک تجارت
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
حسابدار
نمایندگی خیام الکتریک
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات