مینا خوش خبر

مینا خوش خبر

کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه صنعتی شاهرود
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مواد سرامیک
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات