دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

Shahrood University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
شاهرود
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۵۰ نفر ۵۷%
زن بیش از ۵۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سمنان، 20 درصد از تهران، 18 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از اصفهان، 4 درصد از البرز، و ۲۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سمنان
کمتر از ۵۰ نفر
۲۵%
۲۵%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۲۳%
۲۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه صنعتی شاهرود در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۷ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۵۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۴۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۵۰ نفر
۶۸%
۶۸ %