مهدی شریفی

مهدی شریفی

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

۱ارتباط ۰مهارت
یزد | میبد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میبد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میبد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
توضیحات