محمد جوان

محمد جوان

کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | تایباد
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی ارشد تربیت بدنی مدیریت ورزشی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات