آزاد کریمی

آزاد کریمی

کارشناسی مدیریت صنعتی

۲ارتباط ۶مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی دانشگاه پیام نور کردستان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور کردستان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت صنعتی
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات