مریم سرغانی

مریم سرغانی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
تحصیلات
دانشگاه فردوسی مشهد
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تولید
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات