دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

Ferdosi University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه فردوسی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۲%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه فردوسی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 8 درصد از تهران، 4 درصد از کرمان، و ۳۰ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰۰ نفر
۵۸%
۵۸%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کرمان
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۳۰%
۳۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه فردوسی مشهد در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۷%
کارشناسی بیش از ۵۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۵۰ نفر ۱۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۵%
۹۵ %