ابوالفضل گرامی

ابوالفضل گرامی

کارشناسی حقوق

۳ارتباط ۱مهارت
هرمزگان | بندرعباس
مدیریت پروژه
اتکا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
ترم اخر
دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۹
مدیریت پروژه
اتکا
مهارت ها
زبان ها
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات