منصور بروجردیان

منصور بروجردیان

دکترا حسابداری

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۷۱ - ۱۳۸۷
دکترا حسابداری
توضیحات