دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahidbeheshti University

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۰%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از البرز، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰۰ نفر
۶۱%
۶۱%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
بیش از ۵۰ نفر
۳۳%
۳۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه شهید بهشتی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۵۰%
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۳۹%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۹۶%
۹۶ %