شهرام فرزام راد

شهرام فرزام راد

کاردانی مهندسی معدن

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۷۶ - ۱۳۷۸
کاردانی مهندسی معدن
توضیحات