مجید مهدی پور

مجید مهدی پور

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید
شرکت فراورده های نسوز تبریز
کارشناسی دانشگاه زنجان
تحصیلات
دانشگاه زنجان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۹
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید
شرکت فراورده های نسوز تبریز
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کنترل کیفیت و تولید
کارخانه رنگ ارس
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
دوره کیفیت مستمر و مشتری مداری
کنترل کیفیت و برنامه ریزی تولید در شرکت فراورده های نسوز تبریز
توضیحات